Tilknytning som vikar

Du tilknyttes TEMP-TEAM som vikar med henblik på midlertidige ansættelser i TEMP-TEAM, hvor din arbejdskraft stilles til rådighed for TEMP-TEAMs kunder.

Du betragtes kun som ansat i TEMP-TEAM i de perioder, de enkelte vikariater varer. Reglerne i denne aftale gælder for hvert enkelt vikariat, du påtager dig.

TEMP-TEAM har en e-mailpolitik, der betyder, at du skal tjekke din e-mail hver dag i den periode, du arbejder for os. Vigtig information om dit vikariat eller øvrige ansættelsesforhold bliver sendt til den e-mail, du har oplyst ved din registrering. Såfremt du får ny e-mailadresse, har du pligt til at rette denne på vikarportalen.

Såfremt du er omfattet af ansættelsesbevisloven, udgør nærværende tilknytningsaftale og en jobbekræftelse tilsammen din ansættelseskontrakt.

 

Du har ret til at afslå et tilbudt arbejde som vikar. I en eventuel opsigelsesperiode er du dog forpligtet til at påtage dig et andet passende vikariat med henblik på at begrænse TEMP-TEAMs tab mest muligt.

Arbejdssted m.v.

Arbejdsstedet er hos TEMP-TEAMs kunder. Begyndelsestidspunkt, varighed, løn og arbejdstid aftales særskilt i en jobbekræftelse i forbindelse med hvert enkelt vikariat.

Ophør af vikariat

Hvis vikariatet er omfattet af en overenskomst, vil den fremgå af jobbekræftelsen, og vikariatet kan af begge parter bringes til ophør med overenskomstens varsler.

Hvis vikariatet ikke er omfattet af en overenskomst, kan vikariatet af begge parter bringes til ophør uden varsel.

Sygdom

Sygdom skal hurtigst muligt og senest før arbejdstidens start meddeles til TEMP-TEAM på telefon 70 10 09 44.

Hvilken betaling, du eventuelt har krav på under sygdom, afhænger af, hvilke regler det enkelte vikariat er underlagt.

 

Rettidig anmeldelse kan være en betingelse for at få udbetalt eventuelle sygedagpenge/løn under sygdom.

Dokumentation for sygdommen i form af tro- og loveerklæring eller lægeerklæring skal kun fremsendes på foranledning af TEMP-TEAM.

 

Tavshedspligt

Der påhviler dig tavshedspligt om såvel TEMP-TEAMs forhold og kundens forhold. Tavshedspligten gælder såvel under tilknytningen/vikariatet som indtil 3 år efter ophøret heraf, jf. markedsføringslovens § 19.

 

Lønudbetaling

Lønnen udbetales hver anden uge, i lige uger, på baggrund af korrekt indberettede timer. Lønnen er til disposition senest torsdag i lige uger, for de 2 forudgående ugers indberettede timer.

 

Den elektroniske indberetning af timer skal ske senest efterfølgende mandag kl. 08.00. Du er berettiget til den aftalte løn, uanset om der opstår uenighed mellem TEMP-TEAM og kunden om kvaliteten af dit arbejde.

 

G-dage

Vi gør opmærksom på, når du er i vikariat for TEMP-TEAM, så gælder følgende procedurer:

Senest 3 dage før vikariatets udløb vil vi forsøge at finde et nyt vikariat til dig, som du kan påbegynde i umiddelbar forlængelse af det ophørende vikariat. Derfor bedes du dagligt holde øje med tilbud om nyt vikariat fra TEMP-TEAM. Vikariatet tilbydes via sms eller e-mail.

 

Det er vigtigt, at du svarer, om du kan tage vikariatet eller ej inden for 24 timer efter, at beskeden er kommet frem i din mailbox eller som sms. Hvis tilbuddet bliver fremsendt på din sidste arbejdsdag, skal vi bede dig svare senest kl. 13.00 den pågældende dag. Såfremt du ikke svarer inden for tidsfristen eller takker nej til vikariatet, vil vikariatet blive tilbudt en anden vikar, og du vil miste retten til eventuelle G-dage.

Du skal i øvrigt være i A-kasse og have arbejdet i mindst 74 timer for TEMP-TEAM inden for de seneste 4 uger for at være berettiget til G-dag den første ledighedsdag efter et vikariats ophør.

Det gælder imidlertid ikke, hvis ledigheden er selvforskyldt, fordi du ikke har ønsket at fortsætte i et nyt vikariat, som TEMP-TEAM har tilbudt dig skriftligt, inden det gamle vikariats ophør.

Pr. 1. juli 2017 skal der betales G-dage for de første 2 ledighedsdage efter et vikariats ophør, hvis betingelserne for at modtage betaling for G-dage i øvrigt er opfyldt.

 

Vi anbefaler, at du søger yderligere oplysninger om retten til G-dage i din A-kasse.

Pension

TEMP-TEAM indbetaler til pensionsordning i henhold til de overenskomster, som vi er omfattet af. I den forbindelse skal du oplyse, om du allerede er, eller har været, omfattet af en kollektiv arbejdsmarkedspension i forbindelse med en tidligere ansættelse. En arbejdsmarkedspensionsordning er en pensionsordning baseret på en kollektiv aftale, hvortil en arbejdsgiver, som et led i din ansættelse, løbende har indbetalt pensionsbidrag. Du har pligt til at oplyse os om du har været opfattet af pensionsordning, og i den forbindelse skal du udfylde nedennævnte pensionsskema.

 

Hvis du er berettiget til pension, indbetaler TEMP-TEAM til det pensionsselskab TEMP-TEAM arbejder sammen med efter gældende regler.

 

På skemaet bekræfter du ved din underskrift, at du har fået gennemgået reglerne om pension. Hvis der senere opstår ændringer i forhold til det, du har oplyst via skemaet, er du forpligtet til hurtigst muligt at orientere TEMP-TEAM derom.

 

Vær opmærksom på:

 

Private pensionsordninger, som du selv har oprettet (rate- og kapitalpensioner m.fl.) betragtes ikke som arbejdsmarkedspensioner.

 

 

Jeg er/har været omfattet af en arbejdsmarkedspension: Ja Nej

 

Hvis ja – anfør hvilken pensionsordning

 

Dato for sidste indbetaling fra tidligere arbejdsgiver

 

Har du i et tidligere ansættelsesforhold været omfattet af en arbejdsmarkedspension skal ovenstående oplysninger dokumenteres i form af fx en lønseddel.

 

 

Ferie

Du har ret til ferie med feriegodtgørelse i overens-stemmelse med ferieloven.

 

Søgnehelligdagsbetaling, feriefridage, overarbejde m.v.

Reglerne om eventuel(le) søgnehelligdagsbetaling, feriefridage, overarbejde og særlig opsparing afhænger af det enkelte vikariat.

 

Såfremt vikariatet er omfattet af Vikaroverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Faglig Fælles Forbund, henlægger TEMP-TEAM den til enhver tid gældende sats af den ferie-berettigede løn, til dækning af særlig opsparing, søgnehelligdagsbetaling samt feriefridage. I dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse. Ultimo juni samt ultimo december udbetales det indestående beløb til dig. Alternativt kan beløbet udbetales, når du meddeler, at du ikke længere ønsker at være tilknyttet TEMP-TEAM. Udbetaling sker i givet fald sammen med førstkommende lønudbetaling.

 

Og/eller

 

Såfremt vikariatet er omfattet af Landsoverenskomsten for kontor og lager mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK/Handel udbetaler TEMP-TEAM opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen, jf. overenskomstens § 4, nr. 2, løbende sammen med lønnen. Beløbet vil fremgå af lønsedlen.

 

Persondata

Du giver hermed samtykke til, at oplysninger du har givet om dig selv kan registreres af TEMP-TEAM, idet registreringen er nødvendig for vurdering af en ansøgning som vikar i TEMP-TEAM. Du er bekendt med, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes, hvorved TEMP-TEAM forpligtes til at slette oplysningerne om dig. Endvidere meddeler du samtykke til, at TEMP-TEAM kan indhente referencer om tidligere ansættelsesforhold ifølge de oplysninger, du har givet herom, idet det er nødvendigt for vurderingen af en ansøgning som vikar i TEMP-TEAM. Du meddeler tillige samtykke til, at TEMP-TEAM kan foretage registrering af disse oplysninger. Du giver ved din underskrift endvidere tilladelse til, at TEMP-TEAM kan videregive de registrerede oplysninger om dig til brug for vurdering af et konkret vikariat.

Jobtilbud og kontaktoplysninger

Du meddeler ved din underskrift samtykke til, at jobtilbud og andre meddelelser fra TEMP-TEAM kan fremsendes pr. e-mail [og/eller SMS], og forpligter dig til 1 gang dagligt at kontrollere, om der er fremsendt e-mail fra TEMP-TEAM.

 

Du er til enhver tid forpligtet til at holde TEMP-TEAM underrettet om din bopæl, dit telefonnummer og din e-mailadresse.

 

Instruktion m.v.

Du er forpligtet til at følge kundens arbejdsreglement og arbejdstid samt arbejde efter kundens instruks og under kundens kontrol. Hvis der opstår problemer i løbet af vikariatet, bedes du kontakte TEMP-TEAM, så vi kan finde en løsning.

 

Arbejdsskadeforsikring

Kunden sørger for, at du er forsikret med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Kommer du til skade hos kunden i forbindelse med arbejdsudførsel, skal dette meddeles både kunden og TEMP-TEAM.

 

Bopæl i udlandet

Hvis du bor i udlandet, må du ikke uden TEMP-TEAMs tilladelse påtage dig andet lønnet eller ulønnet arbejde i dit bopælsland. Dette skyldes, at TEMP-TEAM ellers risikerer at skulle betale sociale bidrag til bopælslandet. Hvis du påtager dig andet arbejde i bopælslandet uden tilladelse, vil det blive anset som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan medføre øjeblikkelig bortvisning. TEMP-TEAM forbeholder sig ret til at foretage modregning i din løn, hvis de udenlandske sociale myndigheder gør økonomiske krav gældende mod TEMP-TEAM som følge af dit arbejde i bopælslandet.

 

Øvrige vilkår

Du må ikke indgå aftaler om dine ansættelsesvilkår direkte med kunden, herunder aftaler om arbejdstid og overarbejde. Eventuelle aftaler om ansættelsesvilkår, der er indgået uden TEMP-TEAMs medvirken, kan ikke gøres gældende mod TEMP-TEAM.

 

Du er ikke omfattet af funktionærloven.

 

TEMP-TEAM gør opmærksom på, at hvis en kunde ansætter dig som følge af et vikariat, kan der blive opkrævet et jobformidlingsgebyr hos kunden.

Vi ønsker dig god arbejdslyst og skal samtidig huske dig på, at du skal timeregistrere på vikarportalen senest mandag morgen. Det er vigtigt for vores samarbejde, at vi får en tilbagemelding om vikariatets forløb. Hvis der opstår problemer i løbet af vikariatet, må du endelig kontakte os, så vi kan finde en løsning.