Global Compact

I 2009 indgik TEMP-TEAM i FN Global Compact, der fokuserer på ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

TEMP-TEAM tager socialt ansvar

Ejer af TEMP-TEAM, Erik Dyrmann Juhler, udtaler ang. Global Compact: "TEMP-TEAM er en ansvarlig virksomhed, hvor vi føler, at vi er nødt til at minde os selv om, hvordan vi handler i forhold til klodens knappe ressourcer. Vi betragter vores medarbejdere som individuelle og ligeværdige mennesker, og vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, hvor vi støtter hinanden og ikke diskriminerer på grund af race, køn, alder eller religiøs overbevisning".
Det handler om socialt ansvar – og det tager vi. Det går ydermere perfekt i tråd med de 10 principper, der er udviklet af FN Global Compact.

TEMP-TEAM A/S Danmark forpligter sig til Global Compact principperne, fordi vi ønsker at påminde os selv om, hvorledes vi agerer i relation til klodens begrænsede ressourcer. Vi vil konstant udvikle nye kreative metoder for at undgå spild og spare på vores forbrug.

De 10 principper i Global Compact:

  1.     Vi vil støtte og respektere beskyttelsen af internationale proklamerede menneskerettigheder inden for vores indflydelsesområde
  2.     Vi vil sikre, at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder
  3.     Vi vil opretholde frihed til organisering, og vi anerkender arbejdstagernes ret til kollektive handlinger
  4.     Vi vil støtte afskaffelse af alle former for tvangsarbejde
  5.     Vi vil støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
  6.     Vi vil støtte afvikling af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold
  7.     Vi vil støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  8.     Vi vil tage initiativ til at fremme miljømæssig ansvarlighed
  9.     Vi vil opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  10.     Vi vil modarbejde alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og bestikkelse

TEMP-TEAM vil slutte op om og arbejde aktivt for disse, af Global Compact udviklede, bæredygtige principper.

Global Compact princip 1-2 Menneskerettigheder

TEMP-TEAM efterlever de gældende regler på arbejdsmarkedet. Via vores samarbejde med eksterne rådgivere sørger vi til stadighed for at behandle vores medarbejdere etisk og juridisk korrekt. Vi er en decentral virksomhed, hvor der er plads til individet, og hvor rummelighed opfattes som en organi­satorisk styrke.

Global Compact princip 3-6 Arbejdstagerrettigheder

I TEMP-TEAM beslutter medarbejderne selv, om de vil tilslutte sig eller undlade at tilslutte sig en fagforening. Vi påvirker ikke de ansatte til at være medlem af en bestemt fagforening eller diskrimi­nerer på baggrund af race, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder eller etnisk oprindelse i forbindelse med ansættelse, kompensation, uddannelsesmuligheder, forfremmelse, afskedigelse eller fratrædelse.

Medarbejderrepræsentanter vælges af de ansatte ud fra en demokratisk valgproces og alle kan frit lade sig opstille til de forskellige udvalg i virksomheden.

TEMP-TEAM ansætter udelukkende medarbejdere på baggrund af deres faglige og personlige kvalifi­kationer. Race, køn, seksuel, religiøs og politisk orientering tillægges ikke vægt i rekrutteringsforløbet. Det samme gør sig gældende ved kompensation, uddannelses­muligheder, forfremmelse, afskedigelse og fratrædelse.

Alle i medarbejderstaben er over 18 år.

CSR-politik

CSR går hånd i hånd med Global Compact, og TEMP-TEAM er ved at udvide arbejdet med CSR-politik med det sigte at forbedre forholdene for de mennesker og omgivelser, der bliver berørt af vores aktiviteter.

Kønskvotering

I TEMP-TEAM rekrutterer vi på baggrund af kvalifikationer og mener derfor ikke, at køn og alder i sig selv er et kriterie, man bør selektere kandidater ud fra. Vi er dog opmærksomme på, at balance i kønssammensætning i både bestyrelse og på de øvrige ledelsesniveauer har en positiv effekt på mangfoldighed, udvikling og samspil i virksomheden.

Det underrepræsenterede køn skal udgøre minimum 25 % på alle lederniveauer, herunder besty­relse, ledergruppen og afdelingslederniveau.

Målsætningen er en proces og en ledelsesopgave i TEMP-TEAM, hvor Global Compact vil følge ud­viklingen og stille sig til rådighed med ressourcer.

Sociale formål

I 2015 har vi prioriteret støtte til en lokal forening, som vi ønsker at følge tættere og forholde os mere aktivt og engageret til. Støtten går til ”HELE VEJEN RUNDT”. En social frivillig idrætsforening, som er mellemstation mellem idrætsprojekter og det etablerede foreningsliv. Foreningens formål er at fungere som udslusning eller bindeled mellem deltagere i idrætsprojekter og allerede etablerede idrætsgrene.

TEMP-TEAM yder bl.a. støtte til:

1) Børnelejr på Langeland

2) Orangutang i Borneos jungle

3) Verdens Bedste Nyheder

Verdens Bedste Nyheder læner sig op ad FN´s mål, som er den bredt anerkendte målestok for verdens udvikling. Verdens Bedste Nyheder refererer også til Global Compact.

Plant en Milliard Træer-kampagne 2016 og 2017

TEMP-TEAM understøtter et sæt kerneværdier på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption ud fra de 10 principper i FN Global Compact.

Vi er forpligtet til at beskytte miljøet og reducere vores carbon footprint. Som del af dette har vi en "Plant en Milliard Træer"-kampagne. Vi forpligter os til at plante et træ for hvert vikariat og hver rekruttering, vi udfører i 2016.

GC - “Lille hjælper”

Vores interne Global Compact-gruppe får designet ”en lille hjælper”, som fremadrettet bruges i formidlingen af vores Global Compact -politik internt.

Global Compact princip 7-9 Miljø

Elektronisk dokumenthåndtering:

Regnskabsfunktionen overgår til elektronisk dokumenthåndtering. En væsentlig reduktion i papirforbruget forventes realiseret.

Gaveartikler

Vores gaveartikler skal være bæredygtige i forhold til miljøet. Vi ønsker at blive bedre til at under­søge leverandører og deres udbud af miljørigtige gaver inden bestilling og indkøb. Samtidig vil vi bruge den positive signalværdi og markedsføring, som dette tiltag kan give. Dette går godt i tråd med miljøprincippet i Global Compact.

Leverandører

Alle TEMP-TEAMs leverandører skal udfylde et elektronisk skema, hvor der bliver spurgt ind til de 10 principper i Global Compact. Giver en besvarelse anledning til ønsket uddybning af et emne, kontakter TEMP-TEAM leverandøren for en dialog. Overholder en eventuel ny leverandør ikke de 10 principper i Global Compact, kan TEMP-TEAM tage samarbejdet op til overvejelse. Målsætningen er, at alle TEMP-TEAMs leverandører efterlever de 10 principper i Global Compact.

TEMP-TEAM Danmark ønsker, at der skal være en bred forståelse for Global Compact i hele virksomheden, og vi får derfor udarbejdet en brochure om FN Global Compact til internt (og eventuelt eksternt) brug, for at klæde vores konsulenter endnu bedre på mht. Global Compact , når de er ude for at tale med kunder og samarbejdspartnere.

Læs mere om Global Compact her.

TEMP-TEAM COP-rapport 2016

TEMP-TEAM COP-rapport 2015

TEMP-TEAMs COP-rapport 2014

TEMP-TEAMs COP-rapport 2013

TEMP-TEAMs COP-rapport 2012

 

 

LOGO GC anglais.JPG